dr Łukasz Kierznowski

Specjalizuję się w prawie szkolnictwa wyższego i nauki oraz prawie administracyjnym. Zachęcam do zapoznania się ze stroną i zapraszam do współpracy.

kontakt

Obsługa prawna i doradztwo

Zajmuję się obsługą prawną i doradztwem w sferze szkolnictwa wyższego i nauki, zarówno na rzecz podmiotów sektora akademickiego, władz publicznych, jak i osób fizycznych.

Szkolenia

Prowadzę szkolenia z przepisów prawa w sferze szkolnictwa wyższego i nauki dla kadr administracyjnych i naukowych. Prowadzę szkolenia zarówno otwarte (dla wszystkich chętnych), jak i zamknięte (na zamówienie).

Opinie i akty prawne

Sporządzam opinie prawne na zamówienie organów władz publicznych, podmiotów sektora akademickiego, przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Przygotowuję lub weryfikuję wewnętrzne akty prawne i ich projekty.

O mnie

W ramach działalności naukowej pracuję na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Do mojego dorobku należy szereg publikacji naukowych, w tym książek, z zakresu prawa szkolnictwa wyższego i nauki oraz prawa administracyjnego. Jako kierownik i wykonawca brałem udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kilkukrotnie przyznano mi stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe.

W ramach działalności zawodowej doradzam uczelniom i instytutom badawczym, prowadzę szkolenia dla ich władz i pracowników, sporządzam ekspertyzy prawne oraz weryfikuję poprawność wewnętrznych dokumentów i aktów prawnych. Z moich usług skorzystało już ponad 100 uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych z całego kraju.

Brałem udział w rządowych i parlamentarnych pracach nad przepisami z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. W przeszłości byłem m.in. członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obszary specjalizacji

Szkolnictwo wyższe

Prowadzenie studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia

Sprawy doktoranckie

Szkoły doktorskie, studia doktoranckie, doktoraty eksternistyczne

Awanse naukowe

Procedury nadawania stopni i tytułu naukowego

Stypendia

Świadczenia dla studentów, doktorantów, młodych naukowców

Postępowanie administracyjne

KPA, przebieg postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych

Legislacja

Regulaminy, statuty, uchwały, zarządzenia oraz inne akty wewnętrzne

Wybrane publikacje i badania

 1. Ł. Kierznowski, Prawne przyczyny nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2023
 2. Ł. Kierznowski, Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2021 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 3. Ł. Kierznowski, Egzaminy zewnętrzne w latach 2015-2018 w świetle zasady zaufania do państwa i prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021
 4. Ł. Kierznowski, Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 oraz 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 5. Ł. Kierznowski, Egzamin maturalny w Polsce. Analiza prawna, Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Białystok 2016 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 1. Ł. Kierznowski, The effects of an incorrect assessment of a matriculation exam on college admission procedures in Poland, „Studia Iuridica Toruniensia” vol. 33 No. 2/2023
 2. Ł. Kierznowski, Status prawny i tryb działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 6/2023
 3. Ł. Kierznowski, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2020 r. (sygn. akt I OSK 1760/19) [dot. języka obcego w postępowaniach administracyjnych z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 2/2023
 4. Ł. Kierznowski, O przesłance postępu w szkolnictwie wyższym i nauce, „Państwo i Prawo” nr 6/2021
 5. Ł. Kierznowski, Studia bez kierunku, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 5/2021
 6. Ł. Kierznowski, Zawieszenie rekrutacji w szkolnictwie wyższym, „Przegląd Sejmowy” nr 6/2020 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 7. Ł. Kierznowski, Nauki prawne a szkoły doktorskie. Wybrane zagadnienia, „Krytyka Prawa” nr 2/2020 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 8. Ł. Kierznowski, Konsekwencje ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla stypendiów przyznawanych studentom i doktorantom przez jednostki samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” nr 9/2019
 9. Ł. Kierznowski, O podstawowych związkach prawa i diagnostyki edukacyjnej, „Kultura i Edukacja” nr 1/2018 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 10. Ł. Kierznowski, P. Sobotko, Pomoc materialna dla uczestników studiów doktoranckich posiadających stopnie naukowe, „Journal of Modern Science” nr 37(2)/2018 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 11. Ł. Kierznowski, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Ol 1317/16) [dot. wykorzystania centylowego wyniku egzaminu maturalnego w procedurze rekrutacji na studia], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 5(74)/2017
 12. Ł. Kierznowski, Historia prawa do nauki w polskich konstytucjach, „Miscellanea Historico-Iuridica” tom XVI z. 2/2017 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 13. Ł. Kierznowski, Globalization and Education. The Internationalization of Access to Higher Eduaction in Poland – Selected Legal Aspects, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” nr 52(65)/2017 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 14. L. Etel, M. Perkowski, Ł. Kierznowski, The Border University Network as a response to academic challenges in the field of internationalization, „The Eastern European Journal of Transnational Relations”, nr 1/2017 [LINK – OTWARTY DOSTĘP
 15. Ł. Kierznowski, Ograniczenie dostępu do akt sprawy w postępowaniu administracyjnym na gruncie art. 74 KPA, „Studia Prawnicze i Administracyjne” nr 4/2015 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 1. Ł. Kierznowski, Komentarz do art. 110, 198-216, 259-264, 329-339, 358-360, 362-364 [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, red. A. Jakubowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2023
 2. Ł. Kierznowski, J. Lewicki, Konsekwencje powstania szkół doktorskich i wygaszania studiów doktoranckich z perspektywy funkcjonowania administracji uczelni [w:] Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, red. K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020
 3. Ł. Kierznowski, O jakości legislacji w sferze szkolnictwa wyższego i nauki na przykładzie upoważnień do wydania rozporządzeń wykonawczych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [w:] Problemy legislacji administracyjnej, red. D. Dąbek, J. Zimmermann, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020
 4. Ł. Kierznowski, Prawo do nauki w aktach prawa międzynarodowego [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom I, red. M. Perkowski, W. Zoń, Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Białystok 2016 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 5. Ł. Kierznowski, W. Zoń, Prawo do nauki a indywidualny tryb studiów w Polsce [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom I, red. M. Perkowski, W. Zoń, Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Białystok 2016 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 6. Ł. Kierznowski, Z problematyki zasad przeprowadzania egzaminów maturalnych. Wybrane zagadnienia związane z problemem unieważniania egzaminu maturalnego [w:] Reformy ustrojowe w Polsce. 1989-1998-?, red. T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014
 1. Kierownik projektu “Prawne przyczyny nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych w Polsce“. Podmiot realizujący: Uniwersytet w Białymstoku. Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki [LINK – STRESZCZENIE PROJEKTU]
 2. Wykonawca projektu “NO-AUTism. Kształcenie i rozwój personalny doktoranta z autyzmem – status quo i interdyscyplinarna optymalizacja perspektyw społecznych i zawodowych“. Podmiot realizujący: Uniwersytet w Białymstoku. Podmiot finansujący: Santander Universidades/Bank Zachodni WBK
 3. Wykonawca projektu “Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni“. Podmiot realizujący: Politechnika Warszawska. Podmiot finansujący: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [LINK – OPIS PROJEKTU]
 1. U. Mirowska-Łoskot, Ł. Kierznowski, Ewaluacji szkół doktorskich nie można sprowadzić do farsy [WYWIAD], Dziennik Gazeta Prawna 04.05.2023 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 2. U. Mirowska-Łoskot, Ł. Kierznowski, Dlaczego wykładowcy nie palą opon [WYWIAD], Dziennik Gazeta Prawna 04.02.2023 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 3. Ł. Kierznowski, Be a PhD, czyli jak zrobić doktorat w Polsce?, Białystok 2022 [LINK]
 4. Ł. Kierznowski, Polityka szkolnictwa wyższego i nauki [w:] M. Wojtyło, T. Ociepka (red.), Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2022, Klub Jagielloński, Kraków 2023 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 5. Ł. Kierznowski, J. Lewicki, Wpływ ewaluacji dyscyplin naukowych na szkoły doktorskie i proces kształcenia doktorantów [Komentarz], Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, 11.03.2021 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 6. I. Kraśnicka, Ł. Kierznowski (red.), Białostockie Studia Prawnicze nr 4/2020 (poświęcone w całości prawu szkolnictwa wyższego i nauki) [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 7. Ł. Kierznowski, I. Kilanowski, E. Pabjańczyk-Wlazło, A. Żyra (red.), Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 8. Ł. Kierznowski, Konsekwencje zmian planowanych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych dla postępowań administracyjnych w sprawach doktorantów, Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, 25.06.2019  [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 1. Ł. Kierznowski, P. Szorc, Odpowiedzialność cywilna administratora portalu internetowego za wpisy internautów, „Forum Prawnicze” nr 1(63)/2021 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 2. Ł. Kierznowski, Konstytucyjne podstawy statusu farmaceutów jako zawodu zaufania publicznego, „Farmacja Polska” nr 5/2019 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 3. Ł. Kierznowski, Wielokrotne obywatelstwo i pozycja multiobywatela w prawie polskim [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom I, red. M. Perkowski, W. Zoń, Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Białystok 2016 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]
 4. Ł. Kierznowski, Krytycznie o pozycji prawnej Rzecznika Praw Pacjenta [w:] Prawa pacjenta, red. U. Drozdowska, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016
 5. Ł. Kierznowski, Między zmową a naśladownictwem cenowym. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 1 marca 2011 r., XVII AmA 87/09, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” nr 3(3) 2014 [LINK – OTWARTY DOSTĘP]

Kontakt

lukasz.kierznowski@gmail.com

Adres e-mail

Łukasz Kierznowski – profil LinkedIn

File:ORCID logo.svg - Wikimedia Commons

Łukasz Kierznowski – profil ORCID